Centrum Edukacji Montessori Bona Ventura w Szczecinie

Zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania rozwoju dziecka

OGŁASZAMY NABÓR NA BEZPŁATNE ZAJĘCIA

w ramach


WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA
ORGANIZOWANE PRZEZ
CENTRUM EDUKACJI MONTESSORI Bona Ventura
Terapia dziecięca

Ze względu na formę finansowania ilość miejsc jest ograniczona.
NABÓR TRWA NON STOP
prosimy o zgłaszanie się z dokumentami dziecka
po uprzednim kontakcie telefonicznym
tel/fax 91 4333 000
kom. 504 050 034


poniedziałek - piątek w godz. 10-17

 

Zajęcia te prowadzone są przez zespół specjalistów, w skład którego wchodzą: psycholog, logopeda, pedagog specjalny, rehabilitant, terapeuta Integracji Sensorycznej, terapeuta behawioralny. Na zajęcia w ramach WWR dzieci przyjmowane są na podstawie opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju, które wydawane są przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Opieką obejmujemy dzieci od 1 roku życia do momentu podjęcia nauki w szkole, zagrożone niepełnosprawnością lub niepełnosprawne (niepełnosprawność intelektualna, opóźniony nieharmonijny rozwój, różnorodne dysfunkcje rozwojowe, zaburzenia rozwoju mowy, zaburzenia zachowania, zespoły genetyczne, zaburzenia w zakresie odbioru, organizacji i przetwarzania wrażeń zmysłowych). Zajęcia w zakresie WWR odbywają się na terenie przedszkola w gabinecie psychologiczno-pedagogicznym, w salach dydaktycznych, sali przystosowanej do zajęć z integracji sensorycznej. Częstotliwość i długość spotkań zależy od możliwości i potrzeb dziecka w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka.  Plan pracy z dzieckiem ustala Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

Celem zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju jest przede wszystkim:

 • systematyczne dążenie do poprawy jakości życia dziecka, do zapewnienia mu radosnego dzieciństwa pomimo zaburzeń rozwoju
 • zapobieganie pogłębianiu się nieprawidłowości rozwojowych
 • pomoc dziecku w wykorzystaniu jego potencjału rozwojowego
 • wyzwalanie w dziecku aktywności społecznej
 • pomoc dziecku w osiąganiu coraz większej samodzielności
 • dostarczanie rodzicom wsparcia i praca nad procesem akceptacji dziecka
 • przeciwdziałanie powstawaniu niekorzystnych rozwojowo postaw rodzicielskich
 • pomoc rodzicom w coraz pełniejszym osiąganiu poczucia kompetencji rodzicielskich
 • rozwijanie w rodzicach umiejętności dobrego komunikowania się z dzieckiem
 • pomoc rodzicom we właściwym doborze form stymulacji dziecka

Do zadań zespołu WWR należą:

 • ocena poziomu funkcjonowania dziecka w poszczególnych sferach rozwoju
 • opracowanie indywidualnego programu terapeutycznego
 • prowadzenie systematycznych zajęć ogólnorozwojowych realizowanych przez specjalistów
 • wsparcie psychologiczno-pedagogiczne rodziców

Zespół szczegółowo dokumentuje działania prowadzone w ramach indywidualnego programu wczesnego wspomagania. Dokumentacja zajęć WWR obejmuje:

 • opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydana przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną,
 • kartę informacyjną (dane dziecka, rodziców, kontakt itp.)
 • kwestionariusz informacji o dziecku (wypełniany przez rodziców)
 • dziennik zajęć WWR potwierdzający przebieg pracy z dzieckiem
 • karty obserwacji bieżących ukazujące przebieg rozwoju dziecka i skuteczność podjętych oddziaływań.
 
Naszą witrynę przegląda teraz 1 gość 
Odsłon : 52492
Staniszewski-IT - strony internetowe